ระบบปฏิบัติการ

นักเรียนศึกษาสรุปลงสมุดส่งครู

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้

ฮาร์ดแวร์59ppt.

แบบฝึกหัดฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้59

แบบฝึกหัดยูทิลิตี้59

ข้อสอบก่อนเรียนง20246ปี59

ข้อสอบก่อนเรียนฮาร์ดแวร์ปี2559

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

แบบทดสอบระบบปฏิบัติการ59

นักเรียนลอกโจทย์แล้วเฉลยคำตอบที่ถูก

 

ตัวอย่างข้อสอบ59

นักเรียนออกข้อสอบส่งครูคนละ 10 ข้อพร้อมเฉลย

ระบบปฏิบัติการ1ppt.

ระบบปฏิบัติการ

ใบงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใบงานระบบปฏิบัติการ58

ระบบปฏิบัติการ1

ข้อสอบระบบปฏิบัติการชุดที่ 3

ระบบปฏิบัติการWINDOWS

https://sites.google.com/site/hxngreiynxxnlinbykhruniw/rabb-ptibati-kar-windows-1

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ1

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด

รู้จักปุ่มคีย์บอร์ด

http://www.liekr.com/post_133700.html

อิทธิของสื่อกับสุขภาพ

สื่อกับสุขภาพ222