สดมภ์ประเมินโครงการสร้างขวัญกำลังใจ2561

แบบสรุปคะแนนครูนำเสนอบูท2561

Advertisements

รูปแบบ ID plan&SAR ขัติยะวงษา

IDPปี60SAR60ฉบับสมบูรณ์

ID.plan ks.101

แบบเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนครูขัติยะ2561

ข้อดีwindow10

https://www.youtube.com/watch?v=OsfDxMySz_c”>นักเรียนศึกษาแล้วตอบใบงาน

ระบบปฏิบัติการ2561

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2561

ก่อนมาเป็นWindow7

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครู

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครู

สอบเก็บคะแนน1ปี2560

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เก็บคะแนน ง20246 ปี 2560

BOQ โรงอาหารสตรีศึกษา2

42.โรงอาหาร 260 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2561 – Copy42.โรงอาหาร 260 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2561BOQ โรงเรียนST60054 แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่งแบบ1ปปช.01ปร.4ก หน้า10,13ปร.4กปร.4กหน้า6,7,9ปร.5กแปลน260ที่นั่งIMGIMG01(ปร.4 หน้า4,8)

แบบฝึกหัดระบบปฏิบัติการ60

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ม3

ระบบปฏิบัติการคอม1

นร.ศึกษาสรุปลงสมุด

รวมโปรแกรมและยูทิลิตี้

พิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการค้นหาได้เลย

แบบทดสอบกลางภาคง20246

แบบทดสอบกลางภาควิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ ง20246

คุณธรรม60

โฮมรูมและคุณธรรม

ยูทิลิตี้e-book

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด