แบบทดสอบระบบปฏิบัติการ59

นักเรียนลอกโจทย์แล้วเฉลยคำตอบที่ถูก

 

ตัวอย่างข้อสอบ59

นักเรียนออกข้อสอบส่งครูคนละ 10 ข้อพร้อมเฉลย

ระบบปฏิบัติการ1ppt.

ระบบปฏิบัติการ

ใบงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใบงานระบบปฏิบัติการ58

ระบบปฏิบัติการ1

ข้อสอบระบบปฏิบัติการชุดที่ 3

ระบบปฏิบัติการWINDOWS

https://sites.google.com/site/hxngreiynxxnlinbykhruniw/rabb-ptibati-kar-windows-1

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ1

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด

รู้จักปุ่มคีย์บอร์ด

http://www.liekr.com/post_133700.html

อิทธิของสื่อกับสุขภาพ

สื่อกับสุขภาพ222

ยูทิลิตี้ยอดนิยม

ใบความรู้สื่อสิ่งพิมพ์3นักเรียนเลือกยูทิลิตี้ 5 เรื่องทำแผ่นพับส่งครู

ข้อสอบหน้าที่พลเมืองม.๓ ปี ๕๘

ใบความรู้สื่อสิ่งพิมพ์2

สืบค้นตอบคำถามเตรียมสอบปลายภาค

ใบความรู้สื่อสิ่งพิมพ์1

สำหรับค้นหาคำตอบเตรียมสอบปลายภาค

เตรียมสอบปลายภาคยูทิลิตี้58

http://km.cric.ac.th/files/10112911112823946_11070410104440.pdf

เตรียมสอบปลายภาคง20245

เตรียมสอบปลายภาคง20245ปี58เตรียมสอบปลายภาคง20245ปี58

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.